PJS calendar/kalender

Dessa datum är bara preliminära och kan ändras.

Klicka på länken vid varje aktivitet för att komma till aktivitetens sida på jfst.se (webbplats för Judiska Församlingen i Stockholm). Mer information om varje PJS-aktivitet finns där. Om en aktivitet ännu inte har en länk är den fortfarande i planeringsstadiet.

Det är viktigt att registrera sig till alla PJS-aktiviteter av tre skäl.
För det första för att judiska församlingens säkerhetsavdelning vill veta vem som kommer. För det andra och… viktigast för oss på PJS… vi behöver veta hur många människor vi ska planera för. Hur många stolar som behövs, hur mycket mat och dryck vi behöver tillhandahålla, hur många koppar och tallrikar vi behöver, etc. Och för det tredje och slutligen, om en aktivitet ställs in, av vilken anledning som helst, om du registrerar dig, kommer du att informeras om avbokningen.

Som vanligt skickar vi ut information för alla våra aktiviteter till våra medlemmar och andra på vår mejllista inför varje aktivitet. Om du är intresserad av att bli medlem klicka här.

Vi annonserar också i Judiska församlingens informationsbrev och på sociala medier.
Du kan hitta oss på vår Facebookgrupp:
Progressiv Judendom i Stockholm

English can be found below the dates.
Hösten/autumn 2024

Augusti/Augusti
23 Aug
– Kabbalat Shabbat
24 Aug – Torah Study
25 Aug – Adult Education
31 Aug – Shabbatgudstjänst & B’mitzva / Shabbat service & B’mitsvah

September/September
1 Sept
– Adult Education
14 Sept – Shabbatgudstjänst & B’mitzva / Shabbat service & B’mitsvah
15 Sept – Adult Education
27 Sept – Shabbat Unplugged & Potluck
28 Sept – Torah Study
28 Sept – Slichot
29 Sept – Adult Education

Oktober/October
3 Okt
– Rosh Hashana aktivitet
5 Okt – Torah Study
6 Okt – Adult Education
12 Okt – Yom Kippur aktivitet
18 Okt – Kabbalat Shabbat

November/November
8 Nov
– Kabbalat Shabbat
9 Nov – Shabbatgudstjänst
10 Nov – Adult Education
15 Nov – Kabbalat Shabbat & Potluck
23 Nov – Shabbatgudstjänst & B’mitzva / Shabbat service & B’mitsvah
24 Nov – Adult Education

December/December
7 Dec
– Shabbatgudstjänst & B’mitzva / Shabbat service & B’mitsvah
13 Dec – Kabbalat Shabbat
14 Dec – Torah Study
27 Dec – Kabbalat Shabbat & Potluck
28 Dec – Torah Study

These dates are just preliminary and can change.
Click on the link next to each activity to get to the activity’s page on jfst.se (website for the Jewish Comunity of Stockholm). More information about each PJS activity can be found there. If an activity does not yet have a link, it is still in the planning stage.

It is important to register to all PJS activities for three reasons.
First because the Jewish Community’s Security department wants to know who is coming. Secondly and…most important for us at PJS…we need to know how many people to plan for. How many chairs will be needed, how much food and drink we need to supply, how many cups and dishes we will need, etc. And third and finally, if an activity is cancelled, for whatever reason, if you register, you will be informed of the cancellation.

As usual, we send out information for all our events to our members and others on our email list before each activity. If you are interested in becoming a member click here.

We also advertise in the Stockholm Jewish Community’s weekly electronic newsletter and on social media.
You may also find us on our Facebook group
Progressiv Judendom i Stockholm