Om progressiv judendom

Progressiv judendom – vad är det?

Progressiv judendom är en rubrik som används för att beskriva en mängd olika judiska rörelser och riktningar som sedan artonhundratalet har sökt ett sätt att förena judisk tradition och sed med moderna värderingar. Genom historien och över hela världen har judendomen utvecklats och anpassats. Det som utmärker progressiv judendom (i dess olika former) är att dess riktningar har infört flera förändringar som inte nödvändigtvis är förankrade i halacha (judisk lag).

Progressiva judiska riktningar inkluderar bland annat reformjudendom, liberal judendom, rekonstruktionistisk judendom och Judisk Förnyelse (Jewish Renewal). Tillsammans representerar de ett brett spektrum av åsikter med avseende på sed, tradition, praktik och teologi. Progressiv judendom utökar i stort möjligheten till religiöst liv genom att ge full jämlikhet till alla judar, oavsett kön eller sexuell läggning. De som har en judisk far men en icke-judisk mor accepteras av många progressiva judiska grupper.

Det finns ingen enskild progressiv typ av gudstjänst eller siddur (bönebok), men de flesta inkluderar liturgi på det inhemska språket utöver hebreiskan. Många använder också translittererad hebreisk text, så att den blir mer tillgänglig för dem som inte kan läsa det hebreiska alfabetet.

World Union for Progressive Judaism (https://wupj.org) som grundades i London 1926, är internationellt nätverk av reforma, liberala, progressiva och rekonstruktionistiska riktningar, som tillsammans har cirka 1,8 miljoner medlemmar över hela världen, i mer än 1 250 församlingar i över 50 länder. Sukkat Shalom/Progressiv Judendom i Stockholm, är medlem av den europeiska grenen av World Union. (The European Union for Progressive Judaism  https://eupj.org/)

För mer information om progressiv judendom i allmänhet eller vår lokala verksamhet i Stockholm, kontakta Rabbi Rebecca Lillian (rabbi@progjud.se)